Barn i olika åldrar

Barn i olika åldrar - Lilla Barnsmätguiden.

Metoder och åtgärder fungerar olika bra beroende på barnets utveckling, därför ska åtgärder anpassas efter barnets mognadsgrad. Under detta avsnitt hittar du stöd i hur du kan motverka onödigt lidande vid injektioner hos barn mellan 0–6 år.

Sedan den 1 januari år 2020 är FN:s konvention om barns rättigheter lag i Sverige. Det betyder bland annat att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet och att alla barn har rätt att uttrycka sin mening samt att få den respekterad. I Norden har en standard för barn- och ungdomar inom hälso- och sjukvård utarbetats. Nordisk standard fungerar som riktlinjer för hur barnkonventionen ska tolkas inom hälso- och sjukvården. Det betyder att det finns ett starkt stöd för barnens rätt till bästa möjliga bemötande, inklusive smärtlindring och rätten att ha sina vårdnadshavare med sig.

Rätten till bästa möjliga smärtlindring för barnet återfinns också i de lagar som styr hälso- och sjukvården. Där betonas bland annat vikten av ett gott bemötande, möjligheten att få göra informerade val och att inte orsaka patienten onödigt lidande, vilket uppstår när vi avstår från adekvata smärtlindrande metoder.